دبیرخانه دائمی مرکز همایش‌ها و پژوهش‌های

موسسه آموزش عالی خراسان

تماس با دبیرخانه:

        شماره ثابت: 05135097616

               فکس: 05135028601

                        ایمیل: Khorasanconf@yahoo.com

                                users@khorasanconf.com